Moschos A. Papadopoulos

Dr Moschos A. Papadopoulos

Dr Moschos A. Papadopoulos jest Profesorem i Kierownikiem oraz Dyrektorem programu kształcenia w Zakładzie Ortodoncji, Wydziału Lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie im. Arystotelesa w Salonikach, w Grecji. Jest również byłym Prezydentem Bałkańskiego Towarzystwa Specjalistów Ortodontów oraz Prezydentem Towarzystwa Ortodontycznego Grecji Północnej, Redaktorem Honorowym „Hellenic Orthodontic Review”, byłym współredaktorem „World Journal of Orthodontics” oraz współredaktorem „Stoma”. Również był lub obecnie jest członkiem rady redakcyjnej 19 recenzowanych periodyków naukowych oraz recenzentem 40 periodyków ortodontycznych, dentystycznych lub medycznych. Jest aktywnym członkiem ponad 22 krajowych i międzynarodowych towarzystw, federacji i unii… (więcej)

Dr M. A. Papadopoulos otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym „Nagrodę im. A. Tsoukanelisa” od Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach, „Doroczną Nagrodę Naukową” od Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Plastyków, nagrody „Joseph E. Johnson Clinical Award” oraz „Turpin Award for Evidence-Based Research” od Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontów, nagrodę „Align Research Award” od Align Technology Inc. USA, „Stypendium Badawcze im. Ioannisa Margelosa” od Greckiego Towarzystwa Endodontycznego, nagrodę za najlepszy plakat oraz za najlepszą publikację od Towarzystwa Ortodontycznego Grecji Północnej, oraz “Nagrodę za osiągnięcia w nauczaniu na poziomie międzynarodowym” i “Nagrodę za międzynarodowe uznanie i oddziaływanie” (dwukrotnie) od Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach.

Obecnie do głównych zainteresowań badawczych Dr M.A. Papadopoulosa nalezą zagadnienia „leczenia ortodontycznego bez współpracy pacjenta”, „wykorzystanie mini-śrub w roli tymczasowych aparatów kotwiących w leczeniu ortodontycznym”, oraz „ortodoncja oparta na dowodach”.

Dr M. A. Papadopoulos napisał następujące podręczniki: „Leczenie ortodontyczne niewspółpracującego pacjenta z wadą klasy II: aktualne zasady i techniki”, „Zakotwienie szkieletowe w leczeniu ortodontycznym wad klasy II”, oraz „Rozszczep wargi i podniebienia: rozpoznanie i prowadzenie”, oraz wydał ponad 200 publikacji naukowych, oraz przedstawił ponad 350 wykładów, kursów i doniesień na całym świecie.